    
  ????????? ???    
       
  15281
   145
   2017-04-02
   2019-09-08
  19
 
 
【   】
      2019.09.21-2019.09.30

  ??????

   ??????

    ??????

     ??????

??????

      ??????

      ??????

      ??????

??????

   ??????

??????

      ??????

      ??????

    ??????

      


2019.09.21       22           

                       

         

   (    )                                  

2019.09.22       23           

                             

         

                                   

2019.09.23       24           

                         

         

                                                              

Сентябрин 21-дэ, дабхар бишэн сарын 22-й сагаагша тахиа удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Хабсагай дороос тахилай улаан шара булаг соорожо байна. Этигэл Хамба Лама: ?Унэн сэдьхэлэй толи" гэжэ айлдалаа.


Муноодэр Жаруун Хашорой дэргэдэ барьсан Ногоон Дархийн Дуган равнайлхада орохо тула, газарай гунээс улаан шара булагай аршаан гаража болно. Тэрэнь сэдьхэлдэ унэн толи боложо гэрэлтэхэнь.

Сентябрин 22-то, дабхар бишэн сарын 23-й хара нохой ?дэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Шабинь Багшадаа ном заалгжа байгаад ?льмыдэнь м?ргэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Багшы ш?тсэн х?н эрдэмэй буян олохо" гэжэ айлдалаа.


Багшаа ш?тэхын тулда ??рин ба Багшын эрдэмэй хязгаар мэдээд жишэхэ хэрэгтэй. Багшынь мэдэхэ хязгаар ?зэгдэхэг?й ехэ бол энэ насаа т?гэсэ Багшаа ш?тэхэ эрхэтэй болно.

Сентябрин 23-да, дабхар бишэн сарын 24-й харагша гахай ?дэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Этигэл Хамба Лама: "Бурханай орон гадуур ?гэй сэдьхэлэй уг ?ндэсэндэ байна" гэжэ б?тээлшэ ламада ушар шалтагаан болгоожо ?гэсэн.


Мэдээжэ ямарша х?нэй дотор Бурхан Багшын х?мхийн тоос байха албатай. Тымэ ушараас х?нэй шимэтэй орон дотор байсан ю?мэ гадуур тойрсон ороноос ил?? ехэ. Жишээлхэ бол х?нэй сэдьхэл ямар нэгэ жижиг орондо оросон тэндэнь яагааш бэень багтаха м?н. Сэдьхэлдэ таарсан тэндэнь бэендэ сайн.


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-22 09:41
   27 
    32 
  ???????????? ??????
0
  



   
 

??????????
??????????
?????
??????????

??????????


??????
??????????

??????????

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
       ?   sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  